Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ

1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN
Xin hãy đọc kỹ các Điều Khoản Sử Dụng này trước khi truy nhập và sử dụng VTICK. Như một điều kiện và cân nhắc để truy nhập VTICK Website, việc truy nhập và sử dụng VTICK sẽ mặc nhiên xác lập việc chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều Khoản Sử dụng này, điều này xác lập một thỏa thuận giữa bạn và VTICK Website về sử dụng các dịch vụ (miễn phí hoặc có phí) có trên VTICK tùy từng thời điểm. NẾU BẠN KHÔNG MUỐN BỊ RÀNG BUỘC VÀO BẢN THỎA THUẬN NÀY, XIN ĐỪNG TRUY CẬP VTICK. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thoả thuận này, xin hãy liên lạc với chúng tôi qua email contact@vtick.com.